Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen © 2019 GH.
20190810
Reacties zijn altijd welkom via Contactformulier of e-mail info@fotostichtingdiessen.nl of facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
FOTORUBRIEK nr. 1066
Het Wilhelminakanaal kent een lange en bewogen ontstaansgeschiedenis. Eind 19e eeuw werden de eerste plannen gemaakt, maar pas in 1905 werd tot aanleg besloten. Het feitelijke graven startte in 1910 en het duurde tot 1923 voordat het gehele kanaal officieel geopend kon worden verklaard. Voor Haghorst betekende de aanleg van het kanaal een enorme economische impuls: de aanvoer van onder meer kunstmest en grondstoffen voor de bouw respectievelijk de afvoer van met name landbouwproducten werd er door vergemakkelijkt, hetgeen een sterke stimulans gaf voor de ontginningen van de dan toe woeste gronden. Niet voor niets noemde Paul Spapens zijn hoofdstuk in het boek Haghorst, ons dorp: ‘Wilhelminakanaal: navelstreng en levensader’. Ook in Hers en geens dur Diessen is meermalen over het Wilhelminakanaal geschreven. In deel 10 heeft Wil Vennix de ontstaansgeschiedenis van het kanaal geschetst. Deel 23 bevat twee hoofdstukken, beide ook van de hand van Wil Vennix, waarin het kanaal een cruciale rol speelt, te weten de levensbeschrijving van palingvisser Gérard van der Poel en de pogingen van het Diessense gemeentebestuur om Haags huisvuil op Haghorstse gronden te laten storten. Beide delen zijn nog verkrijgbaar via fotostichtingdiessen.nl.
Cadeautip:
Het zijkanaaltje met de stuw is van latere datum dan het kanaal met de sluis. Aanvankelijk werd er met een buizenstelsel water van oost naar west gepompt. Het bekende pomphuis - vorig jaar nog bezocht door de Koning - herinnert daar nog aan. Begin jaren ’30 bleek dat buizenstelsel onvoldoende capaciteit te hebben en werd het zijkanaal als afwateringskanaal ofwel spuileiding gegraven. Op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (bhic.nl) staan diverse foto’s van de werkzaamheden. Met toestemming van het BHIC publiceren we deze foto. De maker van de foto’s is onbekend en van de afgebeelde personen zijn ook geen namen bekend. Mocht u meer informatie hebben dan zijn zowel de Fotostichting Diessen als het BHIC geïnteresseerd.
De bouw van afwateringskanaal met de stuw in Haghorst omstreeks 1932, met rechts het nog bestaande pomphuis. Bron: bhic.nl.